Algemene Voorwaarden Wyde Wedding

 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wyde Wedding (hierna ook wel: opdrachtnemer of dienstverlener) uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Wyde Wedding bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 1. Offerte, Totstandkoming en Wijzigen van de Overeenkomst

2.1 Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

2.2 Aan de hand van het kennismakingsgesprek en andere informatie van de aanvrager wordt afgesproken wat de gewenste werkzaamheden van Wyde Wedding kunnen zijn. Wyde Wedding stelt desgewenst kosteloos en vrijblijvend een eerste offerte op.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de aanvrager van de offerte binnen de gestelde termijn. Aan drukfouten of verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend, Wyde Wedding zal in dat geval een nieuwe offerte opstellen.
Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk verbonden aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.4 Indien er tussen Wyde Wedding en de aanvrager geen overeenkomst tot stand komt, maar Wyde Wedding is al wel begonnen met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte dan is de aanvrager van de offerte gehouden de kosten hiervan volgens het vaste tarief te vergoeden. Onder deze kosten kunnen onder meer worden verstaan: onderzoekskosten, locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie of met derden.

2.5 Indien opdrachtgever een aangepaste offerte wenst en/of eventuele opties op locaties door opdrachtnemer wil laten vastleggen dan hanteert Wyde Wedding hiervoor het vaste tarief.

2.6 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan Wyde Wedding worden voldaan. Er is sprake van meerwerk, onder andere indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Wyde Wedding haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Wyde Wedding zal zo duidelijk mogelijk inzicht geven in de financiële en/of kwalitatieve consequenties van een wijziging of aanvulling. Wyde Wedding zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

2.7 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wyde Wedding ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

2.8 Wijzigingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht en tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Wyde Wedding wordt overschreden, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

2.9 Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de opdrachtgever zullen door Wyde Wedding voor zover mogelijk worden uitgevoerd. Wel zullen eventuele door derden in rekening gebrachte meerkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. Uitvoering van de opdracht, medewerking door opdrachtgever

3.1 Wyde Wedding neemt door de overeenkomst met de opdrachtgever een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wyde Wedding is pas verplicht om de overeenkomst uit te voeren na ontvangst van de getekende offerte c.q. overeenkomst en betaling van de eerste termijn.

3.2 Wyde Wedding heeft het recht om onderdelen van de opdracht door derden te laten uitvoeren. Dit zal altijd zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever zijn. Opdrachten aan derden welke rechtstreeks aan opdrachtgever leveren worden geacht te zijn aangegaan door opdrachtgever en facturen worden door opdrachtgever voldaan. Onderdelen voor de bruiloft welke worden voldaan door Wyde Wedding worden door Wyde Wedding één op één doorberekend aan de opdrachtgever. Wyde Wedding is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

3.3 Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

3.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Wyde Wedding tijdig over de benodigde informatie, gegevens of bescheiden beschikt. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Wyde Wedding op de hoogte is van alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.
Vertraging in de uitvoering van de opdracht, of extra kosten, ontstaan door niet, niet tijdige of niet juiste informatie of gegevens komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken is dit altijd na overleg met Wyde Wedding, nu dit van belangrijke invloed kan zijn op de mogelijkheden van Wyde Wedding om de opdracht correct uit te voeren.

 

 1. Aansprakelijkheid

4.1 Wyde Wedding is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Als Wyde Wedding aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wyde Wedding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wyde Wedding toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
 • beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Wyde Wedding is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.2 Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Wyde Wedding tegen dergelijke aanspraken van derden. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer in en buiten rechte bij indien Wyde Wedding wordt aangesproken. Als opdrachtgever hierbij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen dan is Wyde Wedding gerechtigd dit zonder ingebrekestelling zelf daartoe over te gaan, voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.3 Wyde Wedding is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitvoering van diensten door derden en/of levering van producten door derden waarvoor Wyde Wedding heeft bemiddeld.

 

 1. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Wyde Wedding niet kan worden toegerekend, hieronder begrepen ziekte en/of een ongeval, diefstal, weersinvloeden, verkeers- belemmeringen, overheidsaanbevelingen in uitzonderlijke (inter)nationale situaties en dergelijke.

5.2 Wyde Wedding zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Wyde Wedding bekend is gemaakt, noch bekend kan zijn. In dat geval wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

5.3 Voor zoveel Wyde Wedding ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wyde Wedding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen in artikel 9.

 

 1. Honorarium en betalingsvoorwaarden

6.1 Het honorarium van Wyde Wedding is exclusief on-, reis- en verblijfskosten van Wyde Wedding en exclusief declaraties van door Wyde Wedding ingeschakelde derden.

6.2 Het overeengekomen bedrag wordt in twee delen gefactureerd; een aanbetaling van 50% bij het tot stand komen van de (schriftelijke) overeenkomst van opdracht en de overige 50% één week voor de dag van de bruiloft/evenement, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Wyde Wedding anders is overeengekomen.

6.3 De door Wyde Wedding gemaakte vervoerskosten ten behoeve van het opstellen van een passende offerte of de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,45 per gereden kilometer.
De vervoer- en verblijfkosten in het buitenland worden indien mogelijk vooraf betaald door opdrachtgever of op basis van de werkelijke kosten gedeclareerd op basis van nacalculatie.

6.4 Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de uitvoering van de overeenkomst door Wyde Wedding mag worden opgeschort zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is en zonder afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomst of wet.

6.5 Indien de opdrachtgever verplichtingen niet nakomt dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Onder meer kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst

7.1 Opdrachtgever meldt klachten over de werkzaamheden of de factuur binnen twee weken na uitvoering van de werkzaamheden of ontvangst van de factuur, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Wyde Wedding vervalt.

7.2 Indien een klacht gehonoreerd wordt dan heeft Wyde Wedding de keuze tot het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, voor zover dit mogelijk is.

7.3 Klachten als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 1. Annuleren of opzeggen van de overeenkomst

8.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Wyde Wedding reeds verrichte diensten, aangeschafte materialen en geleverde producten te betalen. Opdrachtgever is voorts verplicht Wyde Wedding te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen.  De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 6 weken voor de bruiloft of het evenement, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 6 weken voor de bruiloft of het evenement, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft of het evenement of op de dag zelf.

8.2 De overeenkomst kan worden beëindigd als opdrachtnemer wegens ziekte of andere omstandigheden gedurende een periode van twee weken of meer de werkzaamheden niet heeft uitgeoefend. Op geen enkele wijze kan er een verplichting tot schadevergoeding hierdoor ontstaan richting opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich alle door Wyde Wedding gemaakte kosten en uren op de gebruikelijke wijze te vergoeden.

In geval van opzegging door Wyde Wedding heeft opdrachtgever recht op medewerking van Wyde Wedding met betrekking tot de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien dit kosten met zich meebrengt, worden deze door opdrachtgever voldaan.

 

 1. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. Geschillen

Bij geschillen spannen partijen zich in om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wyde Wedding is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

 

 11. Intellectuele eigendom

11.1. Wyde Wedding behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,

adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Wyde Wedding, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Wyde Wedding toegestaan.

 

 12. Promotiemateriaal

12.1. Opdrachtgever geeft Wyde Wedding toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te

gebruiken voor promotie doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2. Wyde Wedding kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals op de website, een blog, beursmateriaal, referentie of social media.

12.3. Het promotiemateriaal wordt alleen gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Wyde Wedding.